Generalforsamling

Kalundborg Kunstforening

bruger ikke cookies.

Generalforsamling


i Kalundborg Kunstforening


tirsdag, den 12. marts, 2024


Generalforsamlingen afholdt på Skolen på Herredsåsen.


hent dagsordenen


hent regnskab


- o - o - o - o - o - o - o - o - o -


Bortlodning af kunstværker i forbindelse med generalforsamling i Kalundborg Kunstforening


Bortlodningen af de indkøbte værker vil foregå som følger:


80% (ca.) af værkerne bortloddes blandt de medlemmer, der er tilstede på generalforsamlingen, og som har betalt kontingent for kalenderåret før, og de resterende ca. 20 % bort-loddes blandt alle, der var medlem i kalenderåret før.


Medlemmer, der har været medlem i kalenderåret før, og som møder op til generalforsamlingen vil få udleveret en nummereret seddel, der bruges til lodtrækningen. Ægtepar/samboende som begge er medlem og dermed har betalt ”par-kontingent” vil få to lodder.


Medlemmerne vælger værker i den rækkefølge, de bliver udtrukket.


Vinder man i første runde (i lodtrækning blandt de 80 % af værkerne), kan man ikke vinde i sidste runde – dog kan et par-medlem deltage, selv om ægtefællen/samboe­ren vandt i første runde.


Værker, der er vundet af ikke-tilstedeværende medlemmer, kan afhentes på Bispe­gården en nærmere fastsat dag og tid. Dagen fremgår af det brev, som tilsendes ef­ter generalforsamlingen og udleveringen foregår i den rækkefølge, som medlem­merne er udtrukket på generalforsamlingen.


Fx er det ved generalforsamlingen primo 2017,  medlemmer fra 2016, der er med i lodtrækningen.

- o - o - o - o - o - o - o - o - o -


Vedtægter for Kalundborg Kunstforening


§1. Foreningens navn er Kalundborg Kunstforening og foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune.


§2. Foreningens formål er at give medlemmerne gode kunstoplevelser, samt at foretage indkøb af kunstgenstande til bortlodning blandt medlemmerne.


§3. Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.


§4. Regnskabsåret følger kalenderåret, og kontingentet for næste år fastsættes af generalforsamlingen og opkræves i januar måned.


§5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uansat de fremmødtes antal. Generalforsamlingen afholdes i februar eller marts og indkaldes med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsordenen ved brev eller pr. e-mail til medlemmerne.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der har betalt kontingent for det netop afsluttede regnskabsår. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Et enkeltmedlemskab har 1 stemme, et parmedlemskab har 2 stemmer og et virksomhedsmedlemskab har 1 stemme.


§6. I forbindelse med generalforsamlingen foretages bortlodning af de i det foregående regnskabsår indkøbte kunstgenstande. Der indkøbes for mindst 50 % af kontingentindtægten, og bestyrelsen fastsætter reglerne for bortlodningen.


§7. Generalforsamlingsdagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Aflæggelse af regnskab
  • Fastsættelse af næste års kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse i henhold til stk. 5
  • Eventuelt


Stk. 2. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen.


Stk. 3. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.


Stk. 4. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af december året før generalforsamlingen.


Stk. 5. Generalforsamlingen vælger 7 medlemmer til bestyrelsen. Valget gælder for 2 år ad gangen, således at der i ulige år er 3 medlemmer på valg og i lige år er 4 medlemmer på valg. To suppleanter og 2 revisorer vælges hvert år.


Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager eller af dirigenten. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.


Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og fordeler i øvrigt arbejdet blandt sine medlemmer. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening, eller hver for sig i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde optage et lån på foreningens vegne - dog først efter en ekstraordinær generalforsamling.


§8. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling holdes senest fire uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.


§9. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 stemmeflertal af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.


Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


§10. Foreningens opløsning kan kun finde sted, når den er besluttet af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær, afholdt med mindst tre ugers mellemrum og når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer har stemt herfor.


§11. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens aktiver Kalundborg Bibliotek.Vedtaget på generalforsamlingen 6. marts 2008 med ændringer vedtaget den 28. februar 2017.


- o - o - o - o - o - o - o - o - o -

Ordinær generalforsamling, tirsdag den 8. marts 2022.

indkaldelse   -   beretning   -   regnskab   -   referat

- o - o - o - o - o - o - o - o - o -

Ordinær (udskudt) generalforsamling, tirsdag den 24. august 2021.

- o - o - o - o - o - o - o - o - o -

Ordinær generalforsamling, tirsdag den 3. marts 2020.

Beretning

Regnskab

Indkaldelse

- o - o - o - o - o - o - o - o - o -

Ordinær generalforsamling, mandag den 25. februar 2019.

Beretning

Referat

Regnskab

- o - o - o - o - o - o - o - o - o -

Ordinær generalforsamling, tirsdag den 27. februar 2018.

Referat

Beretning

Regnskab

- o - o - o - o - o - o - o - o - o -

Ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar 2017.

- o - o - o - o - o - o - o - o - o -

Referat fra generalforsamlingen i Kalundborg Kunstforening, afholdt 24.02.2016.


Der var mødt 132 medlemmer op.


1. Valg af dirigent: Bestyrelsen havde foreslået Anders Villadsen, som desværre måtte melde afbud på grund af sygdom. I stedet foreslog bestyrelsen Hans Petersen, og han blev valgt.


2. Formandens beretning: Peer Lysemose fortalte om årets gang i Kunstforeningen og i Bispegården 2015. Beretningen er vedlagt.


3. Regnskab 2015: Grethe Kjær fremlagde kunstforeningens regnskab, hvilket blev godkendt uden bemærkninger. Regnskabet er tidligere udsendt.


4. Indkomne forslag: Ingen


5. Kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Edith Christensen, Inger Christensen og Holger Prehnum blev alle genvalgt og Bente Andersen blev nyvalgt. Der var ikke andre kandidater.


7. Val af suppleanter: Svend Matthiesen og Gitte Pløger blev begge genvalgt uden modkandidater.


8. Valg af revisorer: Poul Olesen og Margit Nielsen blev begge genvalgt uden modkandidater.


9. Eventuelt: Der blev spurgt om vi havde en forårstur i støbeskeen. Turudvalget svarede at der ikke var præcise planer, men at man regnede med en tur i maj.


10. Kunstquiz: Den blev afviklet som de øvrige år, men i år var der 16 med 10 rigtige, så der var lodtrækning om de tre billeder, der var præmie (to fototryk af Vasconcellos og et tryk af Vibeke Tøjner)


Efter generalforsamlingen blev alle 14 kunstværker til bortlodning præsenteret, og der var trækning om de 11 af værkerne blandt de tilstedeværende. De tre sidste bortloddedes blandt alle medlemmer, og det var tre medlemmer, som ikke var til stede, som vandt. De får et brev om, at de kan hente deres gevinst på Bispegården. Der var også lodtrækning om tre abonnementer på Kunstavisen.


Aftenen sluttede med canapeer og et glas vin. Tak til damerne i køkkenet og til dirigenten for indsatsen.

- o - o - o - o - o - o - o - o - o -

Formandsberetning om Kalundborg Kunstforening for 2015, holdt på generalforsamlingen 24.02.2016


Hjertelig velkommen til alle de fremmødte medlemmer til Kalundborg Kunstforenings generalforsamling.


For Kunstforeningen blev året 2015 et år med en meget stor fremgang af medlemmer. Vi gik ud af året med 141 enkeltmedlemmer, 123 parmedlemskaber og 8 firmamedlemmer. Det betyder, at foreningen ved årsskiftet havde i alt 395 medlemmer, som vist er det højeste antal i den tid, jeg har været med.


Den store fremgang skyldes især, at bestyrelsen i år vedtog, at vi skulle være med på Foreningstorvet ved Kalundborgmessen. Vi havde en pæn, repræsentativ stand i foyeren ved garderoben sammen med adskillige andre foreninger, og der var en stadig strøm af mennesker forbi, hvilket betød, at vi kunne snakke med mange og forklare, hvad foreningen egentlig gør. På selve messen var der 48 personer, som meldte sig ind, så vi må have snakket godt for os, men måske skyldes det også, at vi gav en Kvickly-sponsoreret flaske rigtig god vin til alle nye medlemmer, der også fik en plakat med sig hjem. Jeg vil her gerne takke bestyrelsen for at deltage som standvagt og tale vores sag på messen. Den store succes på messen betyder, at vi allerede nu kan annoncere, at vi også kan findes på Kalundborgmessen 2016, hvor I alle er velkomne til at besøge os. Som i 2015, vil vi også udstille vore indkøbte værker i 2016.


Det var én ny ting, vi satte i gang i år. En anden ny ting, som vi arbejder en del på, er, om vi skal prøve en ny måde at få kunstnere til Bispegården. Vi vil meget gerne kunne vise nogle af de ”store” kunstnere som fx Thomas Kluge, Per Kirkeby, Martin Bigum, Kvium og den slags. Derfor bruger vi en del tid på at finde ud af, hvad der skal til for at kunstnere i den kategori vil komme til byen, men hvordan det præcis skal gå for sig, må I vente med at høre mere om, til vi får konceptet på plads.


Et dansk firma havde en gang et slogan, der lød: ”Tradition og fornyelse”, og den idé arbejder vi også meget efter. Derfor skal der også foregå nogle ting i foreningen, som vi plejer at gøre. Her er vore kunstture med til at fastholde traditionerne. I år var vi den 3. juni i København, hvor vi så Maja Lisa Engelhardts meget spændende glasmalerier om skabelsen i Sankt Mariæ kirke ved Lioba kloster, derefter besøgte vi Jesuskirken i Valby, hvor brygger Jacobsen har sit familiegravsted. Sluttelig var vi i Cisterne og så Kronhammers installation med lys og vand, inden vi fik aftensmad i Pile Allé.


Tur nr. 2 var en todages tur til Midtjylland. Turen gik til Grejsdal Kirke med Erik Heides skulpturer, Silkeborg Bad med flere udstillinger, Linå Kirke med Kluges altertavle og Midtjyllands Kunstcenter inden middag og overnatning på Skarrildhus. Næste dag gik turen til Esbjerg til Svend Wiig Hansens skulpturer, Ribe kunstmuseum og Trapholt på vej hjem. Turen sluttede af med aftensmad til alle på Vandrerhjemmet. Begge disse ture var med en fyldt bus, og jeg kan fortælle, at selv om vi hørte nogle udtalelser om, at det var billigt, og vi måtte da få et tilskud et eller andet sted fra, hvilket vi ikke gør, gav turene samlet et lille ”overskud” til foreningen. Her vil jeg gerne takke vores meget dygtige turudvalg (Ditte og Grethe), som gør en stor indsats for at få sat et flot program sammen til en fornuftig pris. Også Dittes mand, Jørgen, fortjener en meget stor tak for sit sekretærarbejde for udvalget.


Men nu til noget helt andet: I løbet af året har bestyrelsen købt ind på alle udstillingerne i Bispegården, hvilket betyder, at der er rigtig mange værker til bortlodning. De er naturligvis af forskellig beskaffenhed, fordi udstillingerne er så forskellige, men det er hver gang en spændende opgave at skulle købe ind. Det gør vi kort før ferniseringen, og bestyrelsen er aldrig enige om, hvilke værker vi skal have. Alligevel enes vi som regel til sidst om et eller to værker, som alle kan være tilfredse med. Kalundborg Kommune køber også fra udstillingerne og for tiden består indkøbsudvalget af Kulturchef Jane Hald, Kulturudvalgsformand Ole Glahn og undertegnede.


Med henblik på næste års udstillinger har vi nedsat et udvalg til at finde de 6 eller 7 kunstnere, som vi vil tilbyde en udstilling i 2017. De udstillinger, der er på Bispegården i 2016, har et udvalg af bestyrelsen valgt og truffet aftale med allerede for et år siden, og vi håber, at I vil synes om dem og besøge dem – gerne flere gange.


Året sluttede - også som vi plejer – med, at vi udloddede 3 kunstkalendere blandt medlemmerne. De tre heldige vindere har fået deres kalender tilsendt allerede i december 2015, så de kunne bruge den hele året. Tillykke til vinderne.


Jeg vil slutte denne afdeling af med at takke bestyrelsen for dygtigt, konstruktivt og engageret arbejde i løbet af året. Det er en fornøjelse at være sammen med jer, og uden jeres indsats var der ikke nogen velfungerende kunstforening. Tusind tak til jer alle. En særlig tak skal der lyde til Bendt, som nu går ud af bestyrelsen efter en lang periode som både formand og bestyrelsesmedlem. Tak for din store indsats, og vi håber at se dig til mange arrangementer i foreningens regi.


Omkring Bispegården kan jeg kort fortælle, at vi har haft 7 gode og spændende udstillinger i 2015. Vi har fået kommunen til at opsætte et skilt med teksten ”Kunstudstilling” på hjørnet af Esbern Snares vej og Klosterparkvej. Skiltet var tomt, så nu er der en henvisning ned ad Klosterparkvej mod Klostertorvet, hvor der står et andet skilt mod Adelgade. Ved stationen og Politistationen står der i øvrigt endnu et tomt skilt, som jeg gerne så blev udstyret med en henvisning til Bispegården.


I 2015 har vi haft nogle medlemmer af kulturudvalget til at holde åbningstalen, hvilket jeg gerne vil takke dem for, ligesom Anne E. Jensen skal have en tak for sin tale ved Aka Høghs udstilling. I den forbindelse kan jeg lige oplyse, at Aka Høgh på sin udstilling på Bispegården solgte værker for 120.000 kr. Ganske flot.

En mindre behagelig oplevelse i 2015 i Bispegården blev, at et værk blev beskadiget, og det viste sig, at kommunens forsikring ikke dækkede netop det, som forårsagede den skade. Problemet er løst på anden vis, men det betyder, at vi skal have præciseret, hvad der dækkes, og hvad der ikke dækkes. En ærgerlig ting, der tog rigtig lang tid, men det gav så anledning til, at få gransket forsikringspapirerne.


På dette sted skal der også lyde en stor tak for arbejdet i Bispegården som Søs og Jesper gør. De får altid store roser fra de udstillende kunstnere, og det er velfortjent, synes vi.


Sluttelig vil jeg gøre opmærksom på, at fastnettelefonen på Bispegården er nedlagt, så fremover skal man, når man vil ringe til Bispegården, huske at ringe til den mobiltelefon, der har nummeret 20 21 17 69.


Allersidst gør jeg opmærksom på at vores nabo – Bistro Bispegården – har åbent ved vore ferniseringer, så man kan få en kop kaffe og en kage på de lørdage.


Peer Lysemose